ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အမှတ် (၈၂)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ သုခလမ်းထိပ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊
လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Phone: +95-1-53 40 80
Phone: +95-9-49 60 56 57

Email
office@omimyanmar.org