ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ဘတ်ဂျက်လေ့လာစောင်ကြည့်ရေး အစီအစဉ် (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ဘတ်ဂျက်လေ့လာစောင်ကြည့်ရေး အစီအစဉ် (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တို ့၏ ဘတ်ဂျက်လေ့လာစောင်ကြည့်ရေး အစီအစဉ်အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်သည် အများပြည်သူတို့၏ သတင်းအချက်အလက် ရရှိပိုင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်များ၏ အချက်အလက်များကို မျှဝေပေးလျက်ရှိသော အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အများပြည်သူ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်သည့် ဂရပ်များ၊ ဇယားများဖြင့် ဖော်ပြသည့် အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ် ဖန်တီးထိန်းသိမ်းလျက် ရှိပါသည်။

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်၏ ဘတ်ဂျက်ဝက်ဆိုဒ်လိပ်စာမှာ budget.omimyanmar.org နှင့် mmbudgets.info တို့ဖြစ်သည်။