လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များ

လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မဲဆန္ဒနယ်မြေ စုစုပေါင်း ၃၃၀ ရှိပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် မဲဆန္ဒနယ်မြေစုစုပေါင်း ၁၆၈ ခု ရှိသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ရ ခု ရှိခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်ထိ ရရှိထားသော အချက်အလက်များအရ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၃ ခု၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၄ ခုရှိပြီး လွှတ်တော်နှစ်ရပ်တွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်စုစုပေါင်း ၁၇ ခုရှိသည်။