ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ်

ပွင့်လင်းမြန်မာ့ရှေ့ဆောင်မှ ရေးသားထုတ်ဝေသော ပြည်နယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများ၏ ဘတ်ဂျက်အနှစ်ချုပ် စာစောင်များကို အောက်ပါ link များတွင် Download လုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ကယားပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ကယားပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ကရင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

မွန်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

မွန်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရှမ်းပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘတ်ဂျက် အနှစ်ချုပ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ စစ်ကိုင်း၊ တနင်္သာရီ၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ ဧရာဝတီ)